Deze voorwaarden van WineWise bv (met ondernemingsnummer BE0831.344.042), met kantoor te Eglantierlaan 68, 2020 Antwerpen, zijn vanaf 01/01/2011 van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot het leveren van producten, diensten en opleidingen. WineWise bv behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen.

Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden. Huidige voorwaarden zijn zowel van toepassing op consumenten als professionelen.

Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur na en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van opleidingscheques of KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot 14 dagen vóór de aanvang van de cursus. Opgelet, voor de WSET Level 4 Diploma in Wines cursus is de opzegtermijn 1 maand voor de aanvang van de cursus.

Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf 13 dagen vóór de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer. Voor WSET Level 4 bedraagt het bedrag 1/4de van het totaal factuurbedrag.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.

WineWise bv heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

Opleidingscheques kunnen aangewend worden voor WSET® cursussen inclusief examen vanaf niveau 3. Aangekochte cheques kunnen terugbetaald worden door de werkwinkel indien de cursus wordt geannuleerd door WineWise bv. Indien u uw inschrijving zelf annuleert en de cheques reeds had aangekocht, kan u deze aanwenden voor een andere erkende opleiding. Deze cheques worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald door WineWise bv. WineWise bv is niet aansprakelijk voor verkeerd of laattijdig aangekochte cheques. KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.kmoportefeuille.be.

De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van WineWise bv, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.

De cursist neemt kennis van het feit dat WineWise bv, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Antwerpen.

Privacy en copyright: Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in werking sinds 25 mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van WineWise bvba. U erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens exclusief eigendom blijven van WineWise bv en door WineWise kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: uitnodigingen voor evenementen, enquêtes over uw tevredenheid over onze service en advies, het toezenden van marketinginformatie en suggesties voor producten en diensten aangeboden door de wijnindustrie, en dat per e-mail of per telefoon. U geeft hierbij ook toestemming dat fotomateriaal gemaakt van u in het kader van de opleidingen gebruikt mag worden voor promotiematerialen van WineWise.
Als bezoeker kan je je gegevens ten allen tijde laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@winewise.be of door te klikken op de daar voorziene knop in onze nieuwsbrief.

WineWise eist van de cursist dat zij ten allen tijde proeven met uitspuwen tijdens de lessen. Onder geen enkele voorwaarde mag er alcohol gedronken worden tijdens de lessen. Dronkenschap wordt niet getolereerd, ook niet tijdens diners in het kader van een aangeboden opleiding.

WineWise kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van dronkenschap daar de studenten zich dienen te houden aan bovenvermelde regels.

Vinottes: Hoewel WSET Vinovae begeleiding heeft gegeven en deze sets heeft geproefd om ervoor te zorgen dat de geselecteerde wijnproeverijen aan uw studiebehoeften voldoen, ligt de verantwoordelijkheid voor de productkwaliteit en -conditie bij e-tasting.com.

WineWise bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op onze website www.winewise.be wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. WineWise bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

WineWise bv – Eglantierlaan 68 – 2020 Antwerpen – België – BE0831-344-042