Algemene Voorwaarden en Privacy

Deze voorwaarden van WineWise bv (met ondernemingsnummer BE0831.344.042), met kantoor te Eglantierlaan 68, 2020 Antwerpen, zijn vanaf 01/01/2011 van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot het leveren van producten, diensten en opleidingen. WineWise bv behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen.

Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden. Huidige voorwaarden zijn zowel van toepassing op consumenten als professionelen.

Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

Review-policy
Getuigenissen op de WineWise website zijn bedoeld om met de klanten te delen hoe enkele cursisten hun WineWise cursus ervaren hebben. We streven ernaar om onze klanten te voorzien van waardevolle informatie die hen helpt bij het nemen van beslissingen over onze opleidingen. WineWise publiceert op haar website een selectie van getuigenissen die rechtstreeks van de cursisten komen en waarbij ze uitdrukkelijk aangegeven hebben dat we dit mogen delen met u. Wenst u een getuigenis te schrijven? Fijn, dat kan naar info@winewise.online
Wilt u een review plaatsen? Dat kan, maar houdt rekening met de volgende voorwaarden:

 • Elke klant die een cursus bij ons heeft gevolgd kan een review plaatsen via Google reviews.
 • Als u een review schrijft gebruik dan uw eigen naam.
 • Inhoudelijk dient de review relevant te zijn voor de cursus die u volgde. Daarbij maakt het niet uit of u een positieve of negatieve ervaring hebt gehad.
 • Reviews met beledigende, haatdragende, racistische, commerciële of niet relevante inhoud (bv.spam) zijn niet toegelaten. Ook valse reviews, of reviews van personen die geen cursus volgde bij WineWise zijn niet toegestaan en worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan voor één persoon om meerdere reviews te schrijven voor éénzelfde cursus.
 • WineWise volgt de Google reviews geregeld op en houdt er toezicht op dat deze correct zijn.
 • Als u een review tegenkomt waarvan u vermoedt dat het niet om een echte review gaat, of een review die niet aan bovenstaande vereisten voldoet, dan kan u dat rapporteren aan info@winewise.online. WineWise zal daarop de echtheid van de review valideren, en toetsen of de review voldoet aan onze vereisten.

Betalingen
De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur na en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.

Herroepingsrecht voor consumenten
De consument moet WineWise informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek van economisch recht.

De consument informeert WineWise van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:

 • het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan WineWise – info@winewise.online;
 • De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.

Een herroeping is mogelijk als de uitvoering van de overeenkomst aanvat tijdens de herroepingstermijn. Het betreft:

 • dienstenovereenkomsten tijdens de herroepingstermijn aan WineWise werd gedaan;
 • dienstenovereenkomsten waarvoor een uitdrukkelijk verzoek tot uitvoering van de dienst tijdens de herroepingstermijn aan WineWise werd gedaan.

De consument moet evenwel aan WineWise een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument WineWise ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst of op basis van de marktwaarde van het geleverde als de totale prijs excessief is.

Daarentegen is geen enkele kost verschuldigd wanneer de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen tijdens de herroepingstermijn.

WineWise vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

Opgelet ! WineWise is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door WineWise aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen.

WineWise moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming  en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door WineWise.

Annuleren voor professionals
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot 14 dagen vóór de aanvang van de cursus. Opgelet, voor de WSET Level 4 Diploma in Wines cursus is de opzegtermijn 1 maand voor de aanvang van de cursus.

Bij herroeping (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf 14 dagen vóór de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer.

Onbetaalde facturen
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.
WineWise zal cursisten, die recht hebben op een terugbetaling, binnen een termijn van 30 dagen terugbetalen. Bij het niet nakomen van deze regel zal WineWise een schadevergoeding van 35 € betalen.
De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van WineWise bv, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.

Annulering van een cursus
WineWise bv heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

KMO-portefeuille
KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.kmoportefeuille.be.
Alleen gecertificeerde opleidingen komen in aanmerking voor KMOP. Herexamens komen nooit in aanmerking voor KMOP.

De cursist neemt kennis van het feit dat WineWise bv, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Antwerpen.

Privacy en copyright
Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in werking sinds 25 mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van WineWise bvba. U erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens exclusief eigendom blijven van WineWise bv en door WineWise kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: uitnodigingen voor evenementen, enquêtes over uw tevredenheid over onze service en advies, het toezenden van marketinginformatie en suggesties voor producten en diensten aangeboden door de wijnindustrie, en dat per e-mail of per telefoon. U geeft hierbij ook toestemming dat fotomateriaal gemaakt van u in het kader van de opleidingen gebruikt mag worden voor promotiematerialen van WineWise.
Als bezoeker kan je je gegevens ten allen tijde laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@winewise.be of door te klikken op de daar voorziene knop in onze nieuwsbrief.

WineWise eist van de cursist dat zij ten allen tijde proeven met uitspuwen tijdens de lessen. Onder geen enkele voorwaarde mag er alcohol gedronken worden tijdens de lessen. Dronkenschap wordt niet getolereerd, ook niet tijdens diners in het kader van een aangeboden opleiding.

WineWise kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van dronkenschap daar de studenten zich dienen te houden aan bovenvermelde regels.

Vinottes: Hoewel WSET Vinovae begeleiding heeft gegeven en deze sets heeft geproefd om ervoor te zorgen dat de geselecteerde wijnproeverijen aan uw studiebehoeften voldoen, ligt de verantwoordelijkheid voor de productkwaliteit en -conditie bij e-tasting.com.

WineWise bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op onze website www.winewise.be wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. WineWise bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

WineWise bv – Eglantierlaan 68 – 2020 Antwerpen – België – BE0831-344-042